20.11.2012 08:14

Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči v Plzni

 

Myšlenku věnovat se náhradní rodinné péči od počátku doprovázela myšlenka spolupráce s dosavadní „dobrou praxí“. Sestavili jsme koncepci spolupráce se záměrem vytvořit pracovní skupinu složenou z organizací a institucí pracující v systému náhradní rodinné péče. Tato iniciativa byla mimo jiné reakcí na probíhající diskuzi k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Cílem transformace není zbourání stávajícího systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Přizváním odborníků zastupujících jednotlivé subjekty pracující s rodinou a s dětmi jsme chtěli zviditelnit konkrétní aktivity stávající praxe, která nabízí dlouhodobou zkušenost, odbornost a konkrétní znalost tématu náhradního rodičovství.  Transformace služeb v oblasti náhradní rodinné péče má vést k vytváření příležitostí pro to, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. V rámci pracovní skupiny jsme přizvali ke spolupráci Dětské centrum Plzeň, Dětský domov Trnová, Dětský domov Staňkov, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát města Plzně, Městský ústav sociálníc h služeb v Klatovech, za nestátní neziskový sektor Diakonie Západ, Šafrán dětem, o.s. a Sdružení pěstounských rodin. První setkání pracovní skupiny proběhlo 28. 2. 2012. Následovaly individuální konzultace se zapojenými organizacemi, jejichž výstupem je mapa příkladů dobré a špatné praxe a příležitostí pro rozvoj a spolupráci v následujícím období v jednotlivých v oblastech osvěty veřejnosti, náboru nových zájemců o náhradní rodičovství, přípravy na náhradní rodičovství, doprovázení a odlehčovací služby.  Záměrem pravidelných setkávání je jednak vytvářet prostor pro sdílení, komunikaci a spolupráci, a dále zaměřit se na vytvoření provázaného a životaschopného systému, v jehož centru budeme schopni vždy vidět zájem dítěte.  

—————

Zpět