Standardy kvality

Standard č. 1 - Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

 

Posláním organizace LATUS pro rodinu o.p.s. (dále jen „LATUS pro rodinu“) je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Hlavním cílem organizace LATUS pro rodinu je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pěstouny v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Plné znění standardu ke stažení zde (ve formátu pdf)

Více

—————

Standard č. 2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

 

Ochranu práv a zájmů klienta vnímá organizace LATUS pro rodinu o.p.s. jako základní předpoklad profesionálního způsobu práce. Je přirozenou součástí všech postupů, programů, činností a aktivit realizovaných v rámci poskytovaných služeb.

Práva klientů zahrnují základní lidská práva a svobody a další práva zakotvena v jednotlivých zákonech a úmluvách.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 3 - Prostředí a podmínky

 

Významná část aktivit, které jsou spojeny s poskytováním služeb naší organizace, se koná v domácnostech klientů. Prostory organizace slouží obecně k následujícím účelům:

  • Ambulance 
  • Terapie 
  • Asistované kontakty 
  •  Administrativní úkony
  • Školení a vzdělávání 
  •  Kluby pro děti
Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)
 

Více

—————

Standard č. 4 - Informovanost o výkonu SPO a činnosti pověřené osoby

 

Organizace zprostředkovává cílovým skupinám informace o činnosti, kterou vykonává, o tom, kdo konkrétně činnost vykonává, jakou formou a za jakých podmínek.

Naše organizace dbá na to, aby jak zájemci o službu, tak i stávající  klienti měli k dispozici potřebné informace, týkající se fungování organizace, její činnosti a podmínek, za kterých lze služby organizace využít. Zároveň je kladen důraz na to, aby zájemce o službu věděl, kam se má případně obrátit pro doplňující informace.
 
Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 5 - Podpora přirozeného sociálního prostředí

 

Tento dokument stanovuje pravidla a postupy pověřené osoby v podpoře dítěte ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, a to v kontextu současného sociálního prostředí, ve kterém dítě žije, ale i v kontextu podpory vztahů s původním přirozeným prostředím, ze kterého dítě vyšlo před umístěním do náhradní rodiny. Dokument zahrnuje aktivity, které posilují přirozené sociální vazby dítěte v současném prostředí, i vztahy a kontakt s příbuznými a dalšími osobami blízkými z jeho původního prostředí. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 6 - Personální zabezpečení

 

Naše organizace má vytvořenou přehlednou organizační strukturu, kterou pravidelně v reakci na nastalé organizační změny aktualizuje, vč. definovaných profesních profilů jednotlivých pracovních pozic. Naše organizace se řídí ustanovením zákona o SPOD (§ 48, § 49) a využívá dostupnou odbornou literaturu zaměřenou na téma řízení lidských zdrojů.
Organizace stanovuje počet zaměstnanců na základě sledování požadavků praxe a s ohledem na to, v jaké fázi vývoje se naše organizace nachází - založení, růst, stabilizace, krize, zánik (inspirováno modelem životního cyklu podniku Dannyho Millera a Petera Friesena).

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 7 - Přijímání a zaškolování zaměstnanců

 

Zaměstnanci organizace a další fyzické osoby, které se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, jsou trestně bezúhonní a splňují odbornou způsobilost dle § 49a Zákona.
Trestní bezúhonnost dokládají zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici aktuálním výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce.
Odbornou způsobilost prokazují zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici dokladem o absolvování studia, příp. potvrzením o odborné praxi.

Organizace má stanovené postupy pro přijímání nových zaměstnanců a zaškolování nových zaměstnanců.
 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 8 - Profesní rozvoj zaměstnanců

 

Plán profesního rozvoje pracovníkaje je individuálně zpracováván na základě hodnocení pracovníka z předcházejícího kalendářního roku a na základě jeho potřeb a preferencí. Plán zpracovává daný pracovník ve spolupráci s metodickým vedoucím. V tomto plánu vzdělávání jsou uvedeny preferované oblasti vzdělávání, případně i konkrétní kurzy. Plán vzdělávání je průběžně revidován v rámci intervizí, přičemž je rovněž kontrolováno jeho plnění. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 9 - Pracovní postupy pověřené osoby

 

Organizace využívá a má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky pro veškeré činnosti a služby, které poskytuje..

Dále jsou v rámci organizace přesně stanoveny role klíčového pracovníka a metodického vedoucího, přičemž jsou jasně a srozumitelně vymezeny jejich kompetence, odpovědnost a povinnosti. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 10 - Dohoda o výkonu pěstounské péče

 

Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána, měněna a rušena podle:
    o § 47b Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
    o zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (část čtvrtá § 154 a násl.)
    o zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Osoba oprávněná k uzavírání, změně a zrušení Dohody o výkonu pěstounské péče je pověřený zaměstnanec organizace podílející se na přímém poskytování sociálně-právní ochrany dle § 49a Zákona o sociálně právní ochraně dětí.


Na procesu uzavírání, změny a zrušení Dohody spolupracují:
    o osoba pečující nebo osoba v evidenci,
    o zaměstnanci organizace: metodický vedoucí, klíčový pracovník a pracovník pověřený administrací Dohod o výkonu pěstounské péče,
    o pracovník OSPOD.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)
 

Více

—————

Standard č. 11 - Předávání informací

 

Cílem tohoto dokumentu je stanovit pravidla a způsoby předávání informací tak, aby byl výkon sociálně právní ochrany transparentní ke všem zúčastněným stranám, aby byla zajištěna maximální součinnost všech zúčastněných stran na průběhu výkonu sociálně právní ochrany a služba byla klientům poskytována kvalitně a kontinuálně.

Stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace informují všechny zúčastněné spolupracující osoby o průběhu výkonu sociálně právní ochrany. Obsahuje pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu SPO mezi pracovníky, i pravidla pro předávání informací směrem ke všem ostatním zúčastněným osobám.
 
Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 12 - Změna situace

 

Tento dokument stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace postupují v situaci významných změn v životě dětí a rodin.

Cílem je stanovit pravidla a způsoby jakým pracovníci zajišťují adekvátní přípravu dětí, rodičů a pečující osoby na významné změny v jejich životech, stanovuje efektivní řešení nastalých situací. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 13 - Dokumentace o výkonu sociálně - právní ochrany dítěte

 

Naše organizace vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. O spolupráci s každou rodinou, která má s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, je veden jeden spis v papírové podobě. Elektronicky jsou na sdíleném externím zálohovém disku rovněž ukládány  Dohody o výkonu pěstounské péče, Dodatky k těmto Dohodám, Zprávy o spolupráci pro orgány SPOD, další zprávy o dítěti a jeho rodině a zápisy z konzultací.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 14 - Podávání a vyřizování stížností

 

Kritérium vymezuje pravidla pro podávání a vyřizování stížností v naší organizaci. Pracovníci LATUS pro rodinu o.p.s. pravidla znají a řídí se jimi. Pracovníci organizace rozlišují mezi pojmy stížnost, připomínka, návrh a podnět

Ke stížnostem a připomínkám přistupují zodpovědně a vnímají je jako důležitou zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb, dále jsou pro ně podstatným zdrojem informací pro to, jak je možné poskytované služby dále zlepšovat a v neposlední řadě jako právo klienta na ochranu před možným neodborným nebo jinak chybným postupem.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 15 - Rizikové, havarijní a nouzové situace

 

Následující dokument popisuje takové situace, které by mohly nastat při poskytování služeb LATUS  pro rodinu o.p.s. Jsou to situace, které mohou vzniknout neočekávaně a ohrozit bezpečnost pracovníků či klientů. Pracovníci o těchto situacích vědí, snaží se jim předcházet, když přesto nastanou, jsou připraveni je správně a co nejrychleji řešit. Pokud takové situace vzniknou, vedou o nich pracovníci společnosti potřebnou dokumentaci.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————

Standard č. 16 - Zvyšování kvality výkonu sociálně - právní ochrany

Tento dokument vyjmenovává sledované a hodnocené oblasti mající vliv na kvalitu výkonu sociálně-právní ochrany (SPO) a nástroje využívané v naší organizaci LATUS pro rodinu o.p.s. ke zjišťování kvality poskytovaných služeb. Základním východiskem zpětné vazby jsou požadavky Standardů kvality sociálně-právní ochrany a deklarovaný veřejný závazek naší organizace.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Více

—————