Nabídka služeb

V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  Vašim klientům, Vám a široké veřejnosti nabízíme následující služby a spolupráci v oblastech:

 

 1. Informační a diskusní setkávání s laickou i odbornou veřejností k následujícím tématům
 • Náhradní rodinná péče (co pěstounství obnáší, legislativní rámec, dávky pěstounské péče)
 • Typy pěstounské péče
 • Pro jaké děti hledáme náhradní rodiče
 • Cesta k pěstounství, Příprava na pěstounství
 • Doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí (přechody dětí z péče do péče)
 1. Poradna náhradní rodinné péče
 • Poradenství stávajícím pěstounům a všem, kterých se situace v rodině poskytující náhradní rodinnou péči týká
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky
 1. Příprava zájemců o pěstounskou péči a jejich dětí
 • Skupinová příprava zájemců
 • Individuální příprava zájemců
 • Skupinová příprava dětí zájemců
 • Individuální konzultace s rodinnými příslušníky zájemců
 1. Doprovázení pěstounských a adoptivních rodin
 • Pravidelné osobní konzultace s pěstouny a s dětmi v rodině
 • Sdílení každodenních i krizových situací v rodině
 • Reflexe pěstounství, podpora při sebereflexi pěstounů
 • Podpora attachmentu (citové vazby)
 • Podpora identity dítěte
 • Seznamování s herními a terapeutickými technikami pro zdravý vývoj dítěte
 • Vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte 
 1. Zajištění asistovaného kontaktu dětí s vlastním rodiči nebo příbuznými
 2. Vzdělávání pěstounů
 • Vytvoření vzdělávacího plánu pěstounů
 • Zajištění celoživotního vzdělávání a zážitkových seminářů
 • Zajištění supervize pěstounů
 1. Doprovázení pěstounských rodin na přechodnou dobu 
 • Příprava rodiny na příchod konkrétního dítěte
 • Podpora a asistence při příchodu dítěte
 • Příprava dítěte na přechod do nové rodiny nebo návrat do vlastní rodiny, podpora rodiny při odchodu dítěte
 • Podpora rodiny po odchodu dítěte

 

Doplňkové služby

Jako doplňkové služby v oblasti náhradní rodinné péče Vaším klientům dále nabízíme:

 • Víkendové a týdenní respitní pobyty pro děti a celé rodiny
 • Individuální péči o dítě v naléhavých situacích

V případě zájmu a poptávky dále nabízíme:

 • Mediaci
 • Facilitaci případových konferencí
 • Terapeutické individuální i skupinové služby
 • Svépomocné skupiny pro děti a náhradní rodiče
 • Kluby pro rodiče, děti, celé rodiny a jejich přátele a známé