Podpora a doprovázení pěstounských a adoptivních rodin

Zájemci o náhradní rodinnou péči procházejí před přijetím dítěte do rodiny přípravou a odborným posouzením. To představuje pouze start pro výkon náhradní rodinné péče. Pěstouni i adoptivní rodiče by měli být v péči o přijaté dítě kontinuálně doprovázeni, ideálně ještě před přijetím dítěte do rodiny, aby na příchod byla rodina dobře připravena a potom dále po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče. Pěstouny vnímáme jako poskytovatele služeb dítěti i společnosti a jsou z tohoto pohledu partnery v odborné síti služeb pro dítě. K tomu, aby pěstouni mohli plnit svou roli kvalitně a péče o dítě v náhradní rodině byla co nejlepší, je třeba vytvářet prostor pro jejich reflexi, sdílení.

Hlavním cílem aktivit doprovázení je podporovat pěstouny v jejich dovednostech a schopnostech a současně provázet přijaté dítě jeho životem, pomáhat jim zvládnout následky deprivačního syndromu a raných traumat dítěte.

Jednotlivé aktivity v rodině v rámci doprovázení jsou:

- pravidelné osobní konzultace s pěstouny a dětmi v rodině

- sdílení každodenních i krizových situací v rodině

- reflexe pěstounství, podpora při sebereflexi pěstounů

- podpora Attachmentu (citové vazby)

- podpora identity dítěte (tvorba Knihy života, Rodokmen, …)

- herní a terapeutické techniky pro zdravý rozvoj dítěte (prvky arteterapie, dotyková terapie, pohybová terapie, …

Pomáháme vytvoření individuálního plánu ochrany (IPOD) pro každé dítě v rodině ve spolupráci s náhradními rodiči, podpora náhradních rodičů při uvědomování si konkrétních i symbolických potřeb dítěte a reakce na ně. Podpora náhradních rodičů v další práci s IPOD - jeho rozvoj a doplňování, revize cílů.

Podporujeme kontakt dítěte s vlastními rodiči a příbuznými, připravujeme jednotlivé účastníky na kontakt s vlastní rodinou dítěte. Podporujeme uvědomění si kompetencí pěstouna/rodiče a to prostřednictvím různých technik (Práva rodičů, práva pěstounů, Jak se cítím v roli rodiče/náhradního rodiče/dítěte, Příběhy – příklady dobré praxe, Kniha života, aj.). Součástí doprovázení je i asistovaná podpora při kontaktu dítěte s vlastní rodinou, podpora otevřené atmosféry a komunikace mezi všemi zúčastněnými. 

Doprovázení napomáhá i mapování vzdělávacích potřeb a témat náhradních rodičů, definování jejich silných stránek, vytvoření vzdělávacího plánu. Podporujeme náhradní rodičů při samostudiu (doporučené knihy) a k účasti na vybraném kurzu/semináři, který bude odpovídat zájmům a vzdělávacím potřebám pečovatele.

V rámci doprovázení pomůžeme se zajištěním supervize pro pěstouny/adoptivní rodiče.

Síťování a multidisciplinarita při spolupráci s rodinou znamená, že klíčový pracovník jedná s dalšími zapojenými subjekty – OSPOD, škola, další odborníci (psycholog, lékař aj.) v oblasti spolupráci s náhradní rodinou, hledá možnosti spolupráce, využívá případových setkání.