Standard č. 10 - Dohoda o výkonu pěstounské péče

 

Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána, měněna a rušena podle:
    o § 47b Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
    o zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (část čtvrtá § 154 a násl.)
    o zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Osoba oprávněná k uzavírání, změně a zrušení Dohody o výkonu pěstounské péče je pověřený zaměstnanec organizace podílející se na přímém poskytování sociálně-právní ochrany dle § 49a Zákona o sociálně právní ochraně dětí.


Na procesu uzavírání, změny a zrušení Dohody spolupracují:
    o osoba pečující nebo osoba v evidenci,
    o zaměstnanci organizace: metodický vedoucí, klíčový pracovník a pracovník pověřený administrací Dohod o výkonu pěstounské péče,
    o pracovník OSPOD.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)