Stanovy občanského sdružení

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

1.       Název občanského sdružení: Centrum pro dítě a rodinu LATUS

2.       Sídlo občanského sdružení: Plzeň, Nýřanská 1292/34, PSČ 323 00

 

Čl. II

Právní postavení sdružení

 

1.       Občanské sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS  je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

2.       Centrum pro dítě a rodinu LATUS (dále „sdružení“) je právnickou osobou a vzniká jako dobrovolné sdružení sdružující členy, zájemce o členství a občany, kteří chtějí rozvíjet pomoc a podporu rodině a dětem, jejichž zdravý vývoj je z různých důvodů v rodině ohrožen a dětem vyrůstajícím v ústavní či náhradní rodinné péči.

 

Čl. III

Cíle a činnosti sdružení

 

1.       Základním cílem sdružení je podpora plného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte a podpora rodiny vlastní a náhradní jako místa pro nejlepší růst a vývoj dítěte a naplňování jeho potřeb.

2.       K dosažení svého cíle bude sdružení podporovat rozvoj aktivit pro rodinu a dítě ve spolupráci se státními a samosprávními orgány a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí zabývajícími se sociálně-právní právní ochranou dětí. Jedná se zejména o následující aktivity:

a.       podpora a zkvalitňování péče o rodinu a dítě v obtížné životní situaci,

b.      podpora systémových změn v oblasti péče o rodinu a dítě,

c.       zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí,

d.      rozvíjet všechny formy náhradní rodinné péče a profesionální pěstounské péče

e.      rozvíjet náhradní rodinnou péči z hlediska odbornosti, odpovědnosti a profesionalizace,

f.        rozvíjet a realizovat multidisciplinární spolupráci a případová setkání,

g.       iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností se státními i nestátními institucemi a organizacemi,

h.      dodržovat platnou právní legislativu ČR a Evropské unie.

3.       Vedlejší činnost sdružení zahrnuje:

a.       realizaci vzdělávací, informační a osvětové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost,

b.      publikování informačních, metodických a dalších materiálů z oblasti své činnosti.

 

Čl. IV

Členství

 

1.       Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení.

2.       O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné žádosti valná hromada na nejbližším jejím zasedání.

3.       Členství vzniká dnem přijetí za člena valnou hromadou.

4.       Členství zaniká:

a.       vystoupením člena na základě písemného oznámení,

b.      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

c.       úmrtím člena,

d.      zánikem sdružení.

5.       Při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani finančních a materiálních darů.

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů sdružení

 

1.       Každý člen má právo:

a.       podílet se na činnosti sdružení,

b.      ovlivňovat činnost sdružení prostřednictvím valné hromady,

c.       volit členy orgánů sdružení

d.      navrhnout valné hromadě odvolání členů orgánů sdružení,

e.      být volen od 18 let do orgánů sdružení

f.        obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2.       Každý člen má povinnost:

a.       dodržovat stanovy sdružení,

b.      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c.       jako člen orgánu/ů sdružení svědomitě vykonávat svoji funkci

d.      platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

 

Čl. VI

Orgány sdružení

1.       Orgány sdružení jsou:

a.       valná hromada,

b.      představenstvo,

c.       předseda představenstva,

d.      místopředseda představenstva,

e.      dozorčí rada

Čl. VII

Valná hromada

 

1.       Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2.       Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

a.       Valnou hromadu svolává představenstvo.

b.      O konání valné hromady musí být každý člen informován prokazatelným způsobem nejméně 15 dní před jejím konáním.

c.       Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.

d.      O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení a o sloučení s jiným občanským sdružením rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů.

V ostatních věcech rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov občanského sdružení, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání charakterizovat alespoň podstatu navrhovaných změn. Návrh změn stanov musí být členům k dispozici k nahlédnutí v sídle občanského sdružení ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, příp. si člen může písemně vyžádat zaslání návrhu změn stanov na vlastní náklady. Na tato práva musí být členové upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

f.        Každý člen může na základě písemné plné moci zmocnit jiného člena občanského sdružení nebo jinou osobu k zastupování na valné hromadě.

 

3.       Na každé valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a.       datum a místo konání valné hromady,

b.      přijatá usnesení,

c.       výsledky hlasování,

d.      nepřijaté námitky účastníků valné hromady, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

e.      přílohu zápisu tvoří seznam účastníků valné hromady, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

 1. Každý člen sdružení má právo vyžádat si zápis z valné hromady a jeho přílohy k nahlédnutí.

 

Čl. VIII

Práva a povinnosti valné hromady

 

1.       Práva a povinnosti valné hromady jsou zejména:

a.       rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b.      schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

c.       volí na dobu 3 let členy představenstva, jeho předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady,

d.      odvolává členy představenstva, jeho předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady,

e.      rozhoduje o přijetí nových členů sdružení,

f.        rozhoduje o zrušení členství,

g.       rozhoduje o zániku sdružení,

h.      rozhoduje o zřizování odborných programů poskytující služby ukotvené v poslání a cílech sdružení,

i.         rozhoduje o zrušení odborných programů zřízených sdružením.

j.        Vyzývá písemně (dopis, e-mail) jménem min. jedné třetiny členů valné hromady představenstvo ke svolání valné hromady. Pokud tak představenstvo neučiní do 1 měsíce od doručení výzvy, může svolat valnou hromadu kterýkoli člen občanského sdružení.

 

Čl. IX

Představenstvo

 

 1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Představenstvo je voleno valnou hromadou z řad členů občanského sdružení, má lichý počet členů, nejméně 3 členy.
 3. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
 4. Funkce člena představenstva a člena dozorčí rady jsou vzájemně neslučitelné.
 5. Představenstvo je usnášeníschopné a schopné přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů představenstva.
 6. Na každém jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  • Průběh jednání představenstva.
  • Přijatá rozhodnutí.
  • Jména členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
  • podpis předsedy představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedy a zapisovatele.

Čl. X

Práva a povinnosti představenstva

 1. Práva a povinnosti představenstva jsou zejména:
 2. představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady,
 3. koordinuje činnost sdružení,
 4. řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, zabezpečuje výkon usnesení přijatých valnou hromadou,
 5. jmenuje a odvolává ředitele sdružení a vedoucí odborných programů zřizovaných občanským sdružením na základě výsledků výběrového řízení,
 6. svolává valnou hromadu dle potřeb v oblasti činnosti a fungování sdružení, nejméně však 1x ročně,
 7. svolává valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se sdružení dostalo do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení sdružení nebo přijetí jiného opatření,
 8. svolává valnou hromadu na její žádost nebo výzvu (podle čl. III, odst. 1, písm. j)),
 9. má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit dozorčí radě všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení občanského sdružení a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k předsedovi představenstva,
 10. má povinnost sejít se do 10 dnů od doručení podnětu dozorčí rady, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků,
 11. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 12. navrhuje valné hromadě přijetí nových členů,
 13. navrhuje valné hromadě vyloučení členů,
 14. ředitel a vedoucí odborných programů jsou ve své činnosti odpovědni představenstvu,
 15. člen představenstva má právo kdykoliv požádat předsedu o svolání jednání představenstva,
 16. člen představenstva má právo dát podnět dozorčí radě k zahájení kontrolní činnosti ve všech oblastech působení občanského sdružení.

Čl. XI

Předseda a místopředseda představenstva

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci sdružení, každý samostatně zastupují sdružení navenek, jednají jeho jménem a jsou oprávněni přijímat rozhodnutí ve věcech, ve kterých není rozhodování vyhrazeno jiným orgánům sdružení.
 2. Předseda a místopředseda představenstva jsou voleni valnou hromadou ze členů představenstva, za svou činnost odpovídají valné hromadě.
 3. Kterýkoliv člen sdružení má právo navrhnout valné hromadě odvolání předsedy a místopředsedy představenstva. Každý takový návrh musí projít hlasováním. V případě odvolání nebo odstoupení předsedy představenstva, musí být nový předseda zvolen do 30 dnů. Do zvolení nového předsedy přebírá jeho kompetence místopředseda. V případě odvolání nebo odstoupení místopředsedy, musí být nový místopředseda zvolen do 30 dnů.
 4. Práva a povinnosti předsedy představenstva jsou zejména:

a.       organizuje a řídí jednání představenstva,

b.      je povinen svolat jednání představenstva, kdykoliv o to požádá člen představenstva, nejpozději do 10 dnů od podání žádosti,

c.       je povinen svolat společné jednání představenstva a dozorčí rady, kdykoliv o to požádá dozorčí rada, nejpozději do 10 dnů od podání žádosti,

d.      předseda představenstva a místopředseda zastupují sdružení navenek a jednaní jeho jménem,

e.      předseda představenstva a místopředseda jsou povinni informovat představenstvo o všech jednáních, která vedli z pověření představenstva, nebo v jeho zastoupení.

 1. Práva a povinnosti místopředsedy představenstva jsou zejména:
  1. přebírá kompetence odvolaného nebo odstoupivšího předsedy představenstva, a to do doby, dokud nebude zvolen nový předseda.
  2. zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy nemůže vykonávat svou funkci.

 

Čl. XIII

Dozorčí rada 

 

 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy, z nichž alespoň 1 člen není členem občanského sdružení.
 3. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.

 

Čl. XIV

Práva a povinnosti dozorčí rady

 

 1. Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost občanského sdružení.
 2. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením sdružení a nad tím, zda jsou v činnosti sdružení dodržována ustanovení základních dokumentů.
 3. Dozorčí rada upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění a vyžaduje zjednání nápravy.
 4. Dozorčí radě musí být uděleno slovo na valné hromadě kdykoliv o to požádá.

 

Čl. XV

Zásady hospodaření

 

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Finanční zdroje sdružení jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dotace z veřejných rozpočtů a granty nadací,
  3. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  4. dědictví,
  5. příjmy z vedlejší činnosti při naplňování cílů sdružení specifikované v čl. III, bod 3,

 

 1. Získané zdroje využívá sdružení pro realizaci svých cílů, o konkrétním využití finančních prostředků rozhoduje představenstvo.
 2. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 3. Finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu u příslušného finančního ústavu v blízkosti sídla sdružení.
 4. Příkazy k platbám a výběrům finančních prostředků podepisuje předseda představenstva, případně předsedou k tomu zmocněná osoba.
 5. Případný finanční přebytek sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení při naplňování cílů sdružení.

 

Čl. XVI

Zánik sdružení

 

1.       Sdružení zaniká:

a.       rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,

b.      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.       Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

1.       Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecné závazné právní předpisy.

2.       Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.