K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. Zaměřujeme se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče.

Činnost naší organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Hlavním cílem organizace je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pečující osoby v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče.

Mezi dílčí cíle patří:

Pro pečující osoby

 • Pečující osoba rozumí specifickým potřebám svěřeného dítěte a naplňuje je.
 • Pečující osoba rozumí tomu, proč je pro dítě důležité mít k ní bezpečnou vztahovou vazbu.
 • Pečující osoba vědomě vytváří bezpečnou vztahovou vazbu ke svěřenému dítěte.
 • Pečující osoba rozumí svým vzdělávacím potřebám v souvislosti se svou rolí náhradního rodiče.
 • Pečující osoba rozumí důležitosti zachování vztahů dítěte s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Pro svěřené dítě:

 • Dítě má zmapované aktuální potřeby.
 • Dítě má prostor pro vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, přání, nejistot a obav.
 • Dítě si vytváří a/nebo posiluje k pečující osobě bezpečnou vztahovou vazbu.
 • Dítě je seznamováno s tím, jaké to bylo, když bylo malé (kdo jsem a odkud pocházím.
 • Dítě má podmínky pro navazování a udržování zdravých a bezpečných vztahů s vrstevníky a svým okolím.
 • Dítě má bezpečný a pro něj užitečný kontakt s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Posláním organizace LATUS pro rodinu o.p.s. (dále jen „organizace“) je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá organizace jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Nabízíme služby v těchto oblastech

 • Poskytování odborného poradenství zájemcům o NRP a žadatelům o zprostředkování NRP ve fázích rozhodování, přípravy na náhradní rodičovství a v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (možnosti podpory/metody práce: setkání s veřejností, individuální konzultace).
 • Doprovázení pečujících osob při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím pracovníka, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě (možnosti podpory/metody práce: konzultace s dítětem a pečující osobou min. 1x/2 měs.).
 • Zajištění odborné pomoci pro svěřené dítě nebo pro pečující osoby (možnosti podpory/metody práce: zajištění nebo zprostředkování služeb psychologa a psychoterapeuta, nebo jiných odborníků dle potřeb dítěte a pečující osoby)
 • Doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte (možnosti podpory/metody práce: pověřený pracovník se podílí na přípravě a organizaci setkání včetně přípravy dítěte a všech účastníků, dítě při setkání podporuje, v průběhu kontaktu vyhodnocuje jeho aktuální potřeby, je-li třeba, realizuje kroky k zajištění bezpečí a ochrany dítěte
 • Zajištění různých forem vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, víkendové vzdělávání, samostudium, aj.
 • Podpora pravidelného sdílení svých zkušeností s péčí o svěřené dítě s ostatními pečujícími osobami v rámci vzdělávacích aktivit (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, neorganizované setkávání pečujících osob ve svém volném čase)
 • Pořádání odpoledních klubů pro děti se zaměřením na aktivní trávení volného času.
 • Zprostředkování respitní péče (možnosti podpory/metody práce: organizace poskytuje víkendové a letní pobyty pro děti, odpolední setkávání dětí, pracovníci se podílí s pečujícími osobami na plánování vhodných forem pro jejich odlehčení a při plánování podporují pečující osoby k uvědomění si potřeb svěřených dětí).

Komu jsou naše služby určeny

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:

 • Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoby“).
 • Děti svěřené do pěstounských rodin.

Sekundární cílová skupina

 •  Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků)
 •  Rodiče a blízké osoby svěřených dětí
 •  Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje.

Klientem organizace je také každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).
V rámci pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouni jsou naše služby určeny i zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči.

Zásady naší činnosti

 • zájem dítěte – Při výkonu SPO stavíme zájem dítěte na přední místo. Dítě vnímáme jako respektovaného partnera při plánování výkonu sociálně právní ochrany (dále „SPO“). Zjišťujeme jeho názor, potřeby, reflektujeme je a přispíváme k jejich naplňování. Organizace hledá, vyvíjí, šíří a v praxi aktivně používá nové metody, které pomáhají při práci s dítětem hravou formou zjišťovat jeho názory a přání. Při kontaktu s dítětem je pro pracovníci organizace zásadní jeho bezpečí a pohodlí.Tuto zásadu prosazujeme i ve spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty.
 • Práce s přirozeným prostředím – Pracovníci organizace vnímají dítě umístěné do NRP jako součást přirozených sociálních systémů: vlastní rodina, pěstounská rodina, vrstevníci, školní prostředí apod. Všechny tyto systémy vnímají jako zdroje pro plánování podpory dítěte, vyhodnocují ochranné a rizikové faktory těchto systémů a jejich vliv na vývoj dítěte a zahrnují je do výkonu SPO.
 • Rovnocennost – Organizace nabízí podporu všem pěstounským rodinám, které si ji jako pověřenou osobu zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.
 • Kvalita – Počet pěstounských rodin na jednoho pracovníka je nižší, než průměrný počet rodin na pracovníka, který doporučuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A to z toho důvodu, aby měl pracovník dostatek času a prostoru pro práci s rodinou a v případě potřeby se jim mohl nadstandardně věnovat.V rámci zajištění kvality služeb naplňuje organizace standardy kvality sociálně právní ochrany dětí a pravidelně konzultujeme postupy týkající se výkonu SPO s podobně profesně zaměřenými spolupracujícími organizacemi či orgány sociálně právní ochrany dětí.

Jsme členem asociace Dítě a rodina.

Jak to všechno začalo

Myšlenka na budování prostoru, který sdílí nadšenci, laici i profesionálové v oblasti rodinné péče kolem nás poletovala celé léto a celý podzim 2011. Potkávali jsme se, tvořili, přemýšleli … nápady přicházely a zase se ztrácely a z poletujících mraků myšlenek jsme se nakonec postupně snesli na zakládajících kamenech Latusu za slunného podzimu roku 2011. Kromě tří zakládajích členů byla u zrodu občanského sdružení hlavně představa vybudovat otevřený a sdílený prostor pro každého, kdo o náhradním rodičovství jakkoliv přemýšlí. Měli jsme a máme na mysli všechny, kdo se touto myšlenkou zabývají, ale hlavně ty, co zatím jen tuší a mají z jakéhokoliv důvodu potřebu dozvědět se víc.

Proletěli jsme tedy administrativním kolotočem a od začátku roku 2012 začali krůček po krůčku s osvětou a vyjednáváním možného i nemožného. Od té doby „vaříme“ z receptů zkušených náhradních rodičů, nezbytnou přísadou je vždy zájem přijatého dítěte, jeho podpora, ochrana a rozvoj. Postupně vznikají konkrétní programy zaměřené na nábor zájemců o adopci a pěstounství ve všech formách, podpora a doprovázení náhradním rodinám, ale také vzdělávání. Chceme nabídnout všechny své odborné znalosti a zkušenosti pro vzdělávání zájemců o náhradní rodičovství, stávající náhradní rodiče, ale i pro všechny ostatní, kteří vstupují do vztahu s dětmi žijícími mimo vlastní rodinu. S vaší podporou doufáme, že vymyslíme a uskutečníme ještě spoustu projektů, které pomohou mnoha dětem najít tu „svou“ rodinu.