K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Posláním organizace LATUS pro rodinu o.p.s. (dále jen „LATUS pro rodinu“) je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Hlavním cílem organizace LATUS pro rodinu je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pěstouny v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Plné znění standardu ke stažení zde (ve formátu pdf)

Standard č. 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů

Ochranu práv a zájmů klienta vnímá organizace LATUS pro rodinu o.p.s. jako základní předpoklad profesionálního způsobu práce. Je přirozenou součástí všech postupů, programů, činností a aktivit realizovaných v rámci poskytovaných služeb.

Práva klientů zahrnují základní lidská práva a svobody a další práva zakotvena v jednotlivých zákonech a úmluvách.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 3 – Prostředí a podmínky

Významná část aktivit, které jsou spojeny s poskytováním služeb naší organizace, se koná v domácnostech klientů. Prostory organizace slouží obecně k následujícím účelům:

 • Ambulance
 • Terapie
 • Asistované kontakty
 • Administrativní úkony
 • Školení a vzdělávání
 • Kluby pro děti

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 4 – Informovanost o výkonu SPO a činnosti pověřené osoby

Organizace zprostředkovává cílovým skupinám informace o činnosti, kterou vykonává, o tom, kdo konkrétně činnost vykonává, jakou formou a za jakých podmínek.

Naše organizace dbá na to, aby jak zájemci o službu, tak i stávající klienti měli k dispozici potřebné informace, týkající se fungování organizace, její činnosti a podmínek, za kterých lze služby organizace využít. Zároveň je kladen důraz na to, aby zájemce o službu věděl, kam se má případně obrátit pro doplňující informace.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí

Tento dokument stanovuje pravidla a postupy pověřené osoby v podpoře dítěte ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, a to v kontextu současného sociálního prostředí, ve kterém dítě žije, ale i v kontextu podpory vztahů s původním přirozeným prostředím, ze kterého dítě vyšlo před umístěním do náhradní rodiny. Dokument zahrnuje aktivity, které posilují přirozené sociální vazby dítěte v současném prostředí, i vztahy a kontakt s příbuznými a dalšími osobami blízkými z jeho původního prostředí.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 6 – Personální zabezpečení

Naše organizace má vytvořenou přehlednou organizační strukturu, kterou pravidelně v reakci na nastalé organizační změny aktualizuje, vč. definovaných profesních profilů jednotlivých pracovních pozic. Naše organizace se řídí ustanovením zákona o SPOD (§ 48, § 49) a využívá dostupnou odbornou literaturu zaměřenou na téma řízení lidských zdrojů.
Organizace stanovuje počet zaměstnanců na základě sledování požadavků praxe a s ohledem na to, v jaké fázi vývoje se naše organizace nachází – založení, růst, stabilizace, krize, zánik (inspirováno modelem životního cyklu podniku Dannyho Millera a Petera Friesena).

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace a další fyzické osoby, které se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, jsou trestně bezúhonní a splňují odbornou způsobilost dle § 49a Zákona.
Trestní bezúhonnost dokládají zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici aktuálním výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce.
Odbornou způsobilost prokazují zaměstnanci v době nástupu na pracovní pozici dokladem o absolvování studia, příp. potvrzením o odborné praxi.

Organizace má stanovené postupy pro přijímání nových zaměstnanců a zaškolování nových zaměstnanců.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Plán profesního rozvoje pracovníka je je individuálně zpracováván na základě hodnocení pracovníka z předcházejícího kalendářního roku a na základě jeho potřeb a preferencí. Plán zpracovává daný pracovník ve spolupráci s metodickým vedoucím. V tomto plánu vzdělávání jsou uvedeny preferované oblasti vzdělávání, případně i konkrétní kurzy. Plán vzdělávání je průběžně revidován v rámci intervizí, přičemž je rovněž kontrolováno jeho plnění.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 9 – Pracovní postupy pověřené osoby

Organizace využívá a má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky pro veškeré činnosti a služby, které poskytuje..

Dále jsou v rámci organizace přesně stanoveny role klíčového pracovníka a metodického vedoucího, přičemž jsou jasně a srozumitelně vymezeny jejich kompetence, odpovědnost a povinnosti.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána, měněna a rušena podle:

 • § 47b Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (část čtvrtá § 154 a násl.)
 • zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Osoba oprávněná k uzavírání, změně a zrušení Dohody o výkonu pěstounské péče je pověřený zaměstnanec organizace podílející se na přímém poskytování sociálně-právní ochrany dle § 49a Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Na procesu uzavírání, změny a zrušení Dohody spolupracují:

 • osoba pečující nebo osoba v evidenci,
 • zaměstnanci organizace: metodický vedoucí, klíčový pracovník a pracovník pověřený administrací Dohod o výkonu pěstounské péče,
 • pracovník OSPOD.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 11 – Předávání informací

Cílem tohoto dokumentu je stanovit pravidla a způsoby předávání informací tak, aby byl výkon sociálně právní ochrany transparentní ke všem zúčastněným stranám, aby byla zajištěna maximální součinnost všech zúčastněných stran na průběhu výkonu sociálně právní ochrany a služba byla klientům poskytována kvalitně a kontinuálně.

Stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace informují všechny zúčastněné spolupracující osoby o průběhu výkonu sociálně právní ochrany. Obsahuje pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu SPO mezi pracovníky, i pravidla pro předávání informací směrem ke všem ostatním zúčastněným osobám.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 12 – Změna situace

Tento dokument stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace postupují v situaci významných změn v životě dětí a rodin.

Cílem je stanovit pravidla a způsoby jakým pracovníci zajišťují adekvátní přípravu dětí, rodičů a pečující osoby na významné změny v jejich životech, stanovuje efektivní řešení nastalých situací.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 13 – Dokumentace o výkonu sociálně – právní ochrany dítěte

Naše organizace vede dokumentaci v listinné a elektronické podobě. O spolupráci s každou rodinou, která má s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, je veden jeden spis v papírové podobě. Elektronicky jsou na sdíleném externím zálohovém disku rovněž ukládány  Dohody o výkonu pěstounské péče, Dodatky k těmto Dohodám, Zprávy o spolupráci pro orgány SPOD, další zprávy o dítěti a jeho rodině a zápisy z konzultací.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 14 – Podávání a vyřizování stížností

Kritérium vymezuje pravidla pro podávání a vyřizování stížností v naší organizaci. Pracovníci LATUS pro rodinu o.p.s. pravidla znají a řídí se jimi. Pracovníci organizace rozlišují mezi pojmy stížnost, připomínka, návrh a podnět.

Ke stížnostem a připomínkám přistupují zodpovědně a vnímají je jako důležitou zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb, dále jsou pro ně podstatným zdrojem informací pro to, jak je možné poskytované služby dále zlepšovat a v neposlední řadě jako právo klienta na ochranu před možným neodborným nebo jinak chybným postupem.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace

Následující dokument popisuje takové situace, které by mohly nastat při poskytování služeb LATUS  pro rodinu o.p.s. Jsou to situace, které mohou vzniknout neočekávaně a ohrozit bezpečnost pracovníků či klientů. Pracovníci o těchto situacích vědí, snaží se jim předcházet, když přesto nastanou, jsou připraveni je správně a co nejrychleji řešit. Pokud takové situace vzniknou, vedou o nich pracovníci společnosti potřebnou dokumentaci.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)

Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu sociálně – právní ochrany

Tento dokument vyjmenovává sledované a hodnocené oblasti mající vliv na kvalitu výkonu sociálně-právní ochrany (SPO) a nástroje využívané v naší organizaci LATUS pro rodinu o.p.s. ke zjišťování kvality poskytovaných služeb. Základním východiskem zpětné vazby jsou požadavky Standardů kvality sociálně-právní ochrany a deklarovaný veřejný závazek naší organizace.

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)